ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


  м.Вінниця                                                                                                                                                                                                       01.03.2013


   Оператор:      Товариство  з  обмеженою  відповідальністю-Фірма«РАДІО», в  особі   директора Трачука 0.В. (далі – Оператор), що діє на підставі Статуту, відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 01.02.2007 року №569 внесене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій (№607), керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України №295 від 11.04.2012 р., а також ст.ст. 633, 642 Цивільного кодексу України, публічно зобов’язується надати фізичній або  юридичній особі (далі – Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до  Оператора, можливість отримання телекомунікаційних послуг в межах розгорнутої мережі, для чого оприлюднює даний договір (далі - Договір) про наступне:

 


1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.
Абонентна плата - фіксований платіж, який встановлює Оператор для Абонентів за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.
Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система) - програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного обліку наданих телекомунікаційних послуг, а також здійснення розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним особовим рахунком Абонента.
Акційні тарифи — документ,що містить перелік послуг доступу до телекомунікаційних послуг,які надаються Оператором,та їхню вартість на час проведення акції. Акційні тарифи діють протягом періоду,встановленого додатком до Договору про умови проведення акцій.
Договір - правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Абонентом і Оператором.
Заява про приєднання до публічного договору — це документ,яким Абонент(споживач) підтверджує факт прийняття публічної пропозиції про приєднання до Договору,ознайомлений з його змістом та погоджується з його умовами.
Заявка Абонента - виклик Абонентом представника Оператора для надання необхідних послуг, пов'язаних з виконанням умов Договору.
Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп'ютер, модем, телеприймач тощо).
Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.
Особовий рахунок Абонента - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.
Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про Абонента , по яких Абонент може бути ідентифікований.
Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.
Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи в  мережі Інтернет кінцевого обладнання Абонента.
Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором.
Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання.
Споживач телекомунікаційних послуг - фізична або юридична особа, яка замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб.
Тарифи – документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, їх опис і вартість., а також їх порядок замовлення, надання, отримання та тарифікації.
Тарифний план (Пакет) сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв'язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної телекомунікаційної послуги.
Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.
Розрахунковий період — проміжок часу з першого по останнє число календарного місяця.
Місце надання Послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги. Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.
ІР-адреса — унікальне цифрове зазначення кінцевого обладнання (комп'ютера.модему тощо), підключеного до мережі,що привласнюється Оператором, та є ідентифікатором даного кінцевого облатнання.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Оператор на платній основі надає Абоненту загальнодоступні та інші телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості у Оператора надання таких послуг згідно з переліком та в обсягах замовлених Абонентом,а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.
2.2. Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.
2.3. Основними телекомунікаційними послугами є:

 

 • підключення кінцевого обладнання до мережі;
 • послуги  доступу до Інтернет;
 • місцевий телефонний звя'зок;
 • міжміський телефонний звя'зок;
 • міжнародний телефонний звя'зок;

2.4. Додатковими послугами є:

 • налагодження кінцевого обладнання;
 • перенесення точки підключення кінцевого обладнання;
 • інші послуги, що може надавати Оператор Абоненту в межах цього Договору.

2.5 Параметри послуг визначені умовами тарифного плану та граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.
2.6 Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів та споживачів шляхом його розміщення ( публікації ) :
-на офіційному веб-сайті Оператора : http.firmradio.net ( постійно доступний для ознайомлення );
-у куточку споживача абонентськкого відділу Оператора ( постійно доступний для ознайомлення).


3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ


3.1. Відповідно до ст. 633 ЦК України цей Договір є публічним договором приєднання про надання телекомунікаційних послуг.
3.2. Всі умови дійсного Договору є обов’язковими для Абонента та Оператора. Перед початком отримання телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами. Відповідно, Абонент, який зареєструвався в мережі з використанням наданих мережевих реквізитів вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, дата реєстрації є датою початку надання послуг Абоненту.
3.3. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.
3.4. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних дій, направлених на отримання послуг:

 

 • підпис і надання Абонентом Оператору Заяви про приєднання до Договору (Додаток №1 до Договору);
 • внесення Абонентом на розрахунковий рахунок або в касу Оператора платежу за надання доступу (підключення) до обладнання Оператора;
 • внесення Абонентом на розрахунковий рахунок або в касу Оператора місячної абонентної плати згідно з обраним тарифним планом та оплата замовлених додаткових послуг;
 • реєстрація Абонента в мережі із використанням ідентифікаторів.

3.5 Абоненти, які раніше отримували послуги від Оператора на підставі письмового договору, приєднуються до цього договору шляхом оплати послуг оператора та/або шляхом продовження користування послугами Оператора, Абонент також підтверджує актуальність наданої раніше Оператору інформації про себе. При цьому умови/вимоги даного договору мають переважне право перед попередньо підписаними договорами.


4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


4.1. Умови надання телекомунікаційних послуг:
1) наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії послуги і використання для доступу до послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення.;
2) ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;
3) оформлення Абонентом письмової заяви про приєднання до даного Договору із зазначенням замовленого виду телекомунікаційної послуги;
4) оплата замовленої Абонентом телекомунікаційної послуги.
4.2. Для отримання телекомунікаційних послуг застосовується кінцеве обладнання Абонента. 
4.3. З'єднання з телекомунікаційною мережею  здійснюється шляхом встановлення зв'язку між обладнанням Абонента і точкою доступу Оператора.
4.4. Для одержання послуги Абонентові необхідно налаштувати своє устаткування.
4.5. Для закінчення отримання послуги Абонентові необхідно розірвати з’єднання з точкою доступу Оператора.
4.6. Оператор надає Абонентові доступ до телекомунікаційних послуг цілодобово, сім днів на тиждень.
4.7. Перерва в наданні послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та ліній зв’язку. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Оператор має право призупиняти надання послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (публікується) на Офіційному сайті Оператора не менше ніж за одну добу.
4.8. Порядок замовлення, отримання, надання та припинення телекомунікаційних послуг визначається Тарифами та/або Регламентами надання послуг, які та розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті Оператора не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію.
4.9. Абонент доручає Оператору, а Оператор зобов‘язаний вести облік обсягу та вартості наданих телекомунікаційних послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (Білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору. 
4.10. На підставі Заяви про приєднання до Договору Оператор відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), номер якого унікальний. На ОР Замовника враховуються обсяги наданих Оператором телекомунікаційних послуг, а також всі платежі Замовника. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих Абонентом телекомунікаційних послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань. 
4.11. Оператор припиняє доступ Абонента до мережі Інтернет без попереднього попередження, при нульовому або від’ємному балансі Особового рахунка Абонента.
4.12. Оператор має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційної послуг, скоротити перелік телекомунікаційних послуг, а також на відключення кінцевого обладнання споживача від телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання (зовнішній бездротовий адаптер), мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону України "Про телекомунікації", №1280-IV, від 18 листопада 2003 р.; Постанови КМУ «Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», №295 від 11.04.2012 р. та вимоги іншого законодавства України. 
4.13. Оператор зобов’язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом однієї доби з моменту письмового звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення). 
4.14. При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Оператором телекомунікаційних послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов’язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Оператора, Оператор в розумні строки здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання телекомунікаційних послуг.

 

  • Абонент має право призупинити надання телекомунікаційних послуг шляхом подання письмової заяви до Центрів обслуговування оператора не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати призупинення надання послуг, на загальний строк не більше 6 (шести) місяців протягом календарного року при відсутності заборгованості перед Оператором. У випадку призупинення надання послуг Інтернет протягом календарного року на загальний термін понад 2 (два) місяці Абоненту нараховується плата за резервування IP-адреси, згідно з діючими тарифами Оператора.
  • Оператор телекомунікацій встановлює та переустановлює телефони за визначеними тарифами, якщо будинки (приміщення) обладнано розподільними лініями зв’язку і кінцевими кабельними пристроями для підключення абонентської проводки, а довжина абонентської проводки від кінцевого кабельного пристрою у будинку (приміщенні) до точки підключення кінцевого обладнання не перевищує 40 метрів (основні роботи).
  • У разі коли будинок не обладнано розподільними лініями зв’язку і кінцевими кабельними пристроями та/або довжина абонентської проводки перевищує 40 метрів, абонент за його заявою, крім плати за встановлення телефону, оплачує виконані оператором телекомунікацій додаткові роботи, вартість яких розраховується відповідно до собівартості з урахуванням отримання прибутку. До додаткових робіт відноситься прокладення частини абонентської проводки завдовжки більш як 40 метрів, у тому числі встановлення кінцевих кабельних пристроїв та опор повітряних ліній зв’язку.
  • Під час замовлення встановлення телефону в разі необхідності будівництва розподільної лінії зв’язку і кінцевого кабельного пристрою абонентської лінії зв’язку та/або прокладення абонентської проводки завдовжки більш як 40 метрів оператор телекомунікацій і споживач укладають договір, за яким оператор гарантує встановлення телефону після виконання додаткових будівельних робіт, а споживач оплачує такі роботи.

 

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА


5.1. Оператор має право:

 

 • вносити зміни і доповнення до умов Договору, повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті Оператора та/або в куточку Споживача не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію.
 • самостійно встановлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг. Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Оператора продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями;
 • припинення у встановленому порядку надання послуг з доступу до мережі Інтернет з моменту виникнення нульового або від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента або у випадку одночасного надання телефонних та Інтернет послуг з моменту виникнення нульового або від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента на 25 (двадцятьп'ятий) день місяця слідуючого за розрахунковим;
 • припинення у встановленому законодавством порядку надання телефонних послуг у разі , якщо протягом 10 днів після відправлення повідомлення за адресою вказаною в договорі або на кінцеве обладнання споживача, в тому числі із застосуванням автоматичних засобів, про кінцевий срок оплати не надійшло підтвердження про оплату;
 • припинення у встановленому порядку надання міжміського та міжнародного зв'язку при умові виникнення заборгованості  на 25 (двадцятьп'ятий) день місяця слідуючого за розрахунковим або в разі  їх різкого зростання (більше ніж у 2 рази при умові, що їх вартість у попередньому місяці перевищує десять місячних абонентних плат) по відношенню до попереднього місяця;
 • припинити надання послуг Абоненту, повідомивши його шляхом відправлення повідомлення  :

– у випадку не переоформлення ним телефонного номера на службовий при виявленні факту ведення в телефонізованій квартирі господарської діяльності;
– у разі не підтвердженням Абонентом належності номеру телефону особі, з якою укладено договір;

 

 • повідомляти Абонента про заборгованість за надані послуги із застосуванням автоматичних засобів;
 • скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікацій;
 • не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;
 • проводити планові й позапланові перерви з повним або частковим обмеженням у наданні телекомунікаційних послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізацій, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на Офіційному сайті Оператора;
 • створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі користування Абонентом телекомунікаційними послугами й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування телекомунікаційних послуг або захисту Оператора та інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству. Вчинення таких дій стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента;
 • проводити перевірку відповідності кінцевого обладнання вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, пломбувати діодні приставки (розетки);
 • відключати телефон абонента, квартира якого підключена до охоронної сигналізації, через місяць після відправлення абонентові письмового попередження про відключення;
 • проводити перевірку використання телефонного номера особою, з якою укладено договір.
 • інші права, передбачені законодавством України.Оператор зобов'язаний:
5.2. Оператор забов`язаний:
 • інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента);
 • проводити діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів (виключно оператори);
 • першочергово надавати послуги підрозділам Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, МВС, МНС, Держприкордонслужби, Держмитслужби;
 • оприлюднювати тарифи на послуги, що встановлюються операторами, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення;
 • приймати від фізичних і юридичних осіб заяви про надання послуг, вести їх облік та задовольняти такі заяви (за наявності технічної можливості), надавати відповіді у строки, передбачені законодавством;
 • своєчасно надавати споживачам вичерпну інформацію, необхідну для укладення договору, а також про надання та отримання послуг відповідно до цих Правил, та інших актів законодавства;
 • надавати споживачам безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби екстреної допомоги населенню за телефонами відповідно 101, 102, 103, 104 і 112 (виключно оператори);
 • попереджувати Абонентів про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором;
 • вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність;
 • надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов договору;
 • забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасність інформування Абонента про їх зміну;
 • надавати телекомунікаційні послуги в строки, передбачені договором та законодавством;
 • направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, виконання інших робіт, за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, та зобов’язувати їх пред'являти посвідчення Абоненту;
 • вживати відповідно до законодавства заходи з забезпечення конфіденційності інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв;
 • обмежувати можливість отримання споживачем послуг у разі відсутності коштів на особовому рахунку абонента або досягнення визначеної договором суми шляхом тимчасового припинення надання послуг (за наявності технічної можливості);
 • включити кінцеве обладнання, відключене за несплату послуг, протягом двох діб (крім вихідних та святкових днів) з моменту подання абонентом документів про погашення заборгованості з оплати таких послуг (якщо договір з абонентом не розірвано);
 • забезпечити протягом одного місяця з дня розірвання договору технічну можливість відновлення роботи телефону;
 •  здійснювати розрахунок тарифів виходячи із собівартості послуг з урахуванням отримання прибутку;
 • оператор повинен відповідно до законодавства забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність.
 • виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

  

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА


6.1. Абонент має право на:

1) дострокове розірвання договору на вимогу Абонента за умови попередження ним Оператора, у визначений у Договорі строк;
2) несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання телекомунікаційних послуг, у разі порушення Оператором контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини споживача;

 

 • своєчасне отримання замовлених телекомунікаційних послуг встановленої якості;
 • отримання від Оператора відомостей про отримані телекомунікаційні послуги у порядку, встановленому законодавством:

-отримання інформації щодо стану рахунку та використаного трафіку за послуги Інтернет за поточний місяць за адресою  https://stat.lan.;
-отримання інформації про заборгованість за надані телефонні послуги за телефоном    57-01-57 (інформація за розрахунковий місяць буде доступна після 12 числа місяця слідуючого за розрахунковим );
5) обмеження Оператором доступу Абонента до окремих видів телекомунікаційних послуг на підставі його заяви та при наявності технічної можливості Оператора у встановленому порядку;
6) повернення Оператором невикористаної частки коштів у разі відмови від попередньо оплачених телекомунікаційних послуг у випадках і в порядку, визначених законодавством;
7) відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов'язків, передбачених договором чи законодавством;
8) відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому Договором;
9) переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством;
10) оскарження неправомірних дій Оператора згідно із законодавством

 

6.2. Абонент зобов'язується:

1) виконувати умови цього Договору, здійснювати оплату замовлених телекомунікаційних послуг у розмірах та в строки, встановлені законодавством чи Договором;
2) письмово повідомляти Оператора про зміну поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов'язкових реквізитів, які були вказані Абонентом в Заяві про приєднання до Договору або надані Оператору в ході виконання Договору у місячний строк з моменту виникнення таких обставин;
3) не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності;
4) не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян;
5) не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру та власних мережевих ідентифікаторів для надання телекомунікаційних послуг третім особам;

 

 • утримання у справному стані кінцевого обладнання та абонентської лінії в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки;
 • не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам;

8) повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг;
9) не перешкоджати виконанню Оператором робіт, пов'язаних з обстеженням кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Абонента;
10)  не втручатись у роботу телекомунікаційної мережі;
11) погодити з власниками приміщень, що знаходяться у будівлі за адресою надання телекомунікаційної послуги, розміщення в цих приміщеннях Оператором технічного обладнання для надання Абоненту телекомунікаційних послуг за цим Договором;
12) самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, не допускати нульового або від'ємного розміру балансу Особового рахунку. Стан особового рахунку Абонент контролює, використовуючи сторінку персональної статистики на Офіційному сайті Оператора. 
13) забезпечити регулярний перегляд (не менше 1 разу на тиждень) вмісту своєї поштової скриньки, реквізити якої було надано Оператору в Заяві про приєднання до Договору та інформації розміщеної на Офіційному сайті Оператора; 
14) Абонент зобов’язаний дотримуватися вимог Норм користування Мережею – документ OFISP-008, прийнятий Відкритим Форумом Інтернет-Сервіс-провайдерів. Оригінал документа розміщено за адресою: http://www.firmradio.net
15) не здійснювати зловмисні виклики, не замовляти, не пропонувати розсилання та не розповсюджувати спам; 
16) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

 

7. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ


7.1. Тарифи на послуги, що згідно із Законом України "Про телекомунікації” підлягають державному регулюванню, застосовуються операторами, провайдерами відповідно до встановлених НКРЗІ граничних або фіксованих тарифів.
7.2. Тарифи на послуги встановлюються операторами, провайдерами самостійно, крім тих, що згідно із Законом України "Про телекомунікації” підлягають державному регулюванню.
7.3. Послуги доступу до мережі Інтернет надаються за попередньою оплатою. Абонент для отримання послуг сплачує Оператору:

 

 • авансовий платіж, що включає в себе оплату за наступний повний розрахунковий період вартості обраного Абонентом тарифного плану та/або замовлених додаткових послуг, вказаних у переліку послуг, що розміщується на сторінці персональної статистики Абонента на Офіційному сайті Оператора;

  _   всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених послуг та тарифних планів (в тому числі пов’язаних із повним погашенням заборгованості за попередні розрахункові періоди).

  •  Розрахунки за отримані телефонні послуги на умовах наступної оплати абонент оплачує після закінчення розрахункового періоду. Плата вноситься після отримання ним рахунка, але не пізніше 25 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інше не встановлено договором відповідно до законодавства, а у разі  застосування  попередньої (авансової) оплати Абонент зобов'язаний  до 20 числа поточного місяця здійснити оплату послуг у розмірі не менше суми послуг наданих у попередньому розрахунковому періоді.                                                                            

7.5. Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Оператором на підставі проведених оплат Абонента у формі безготівкових платежів в національній валюті на розрахункові рахунки Оператора через банківські установи, платіжні термінали або з використанням інших платіжних засобів та платіжних систем (кредитних карток, Web-money та ін..), що представлені на Офіційному сайті Оператора,або готівкою в касу Оператора. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Оператора, якщо способом оплати не передбачено інше.
7.6. Оператор призупиняє надання послуг Інтернет у випадку утворення нульового або від'ємного розміру балансу Особового рахунку Абонента до моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента (погашення заборгованості та внесення абонентної плати за поточний розрахунковий період).
7.7 При припиненні Оператором надання телекомунікаційних послуг, у випадку передбаченому
п.7.4. цього Договору Абонент не звільняється від оплати телекомунікаційних послуг Оператора в повному обсязі згідно із обраним Абонентом тарифним планом та/або замовленими додатковими послугами за повний розрахунковий період в якому відбулося припинення надання телекомунікаційних послуг. У випадку, якщо до початку наступного розрахункового періоду Абонент не здійснить належного поповнення Особового рахунку та не здійснить дій передбачених п.4.17 Договору така поведінка Абонента вважається згодою на нарахування оплати за резервування порту відповідно до чинних Тарифів Оператора. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.
7.8. У разі, якщо Абонент не здійснить належного поповнення свого Особового рахунку та не здійснить дій передбачених п.4.17 Договору протягом трьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було припинено надання телекомунікаційних послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що договір розірваний за ініціативою Абонента. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих послуг та погашення заборгованості перед Оператором.
7.9. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.
7.11. Абоненти контролюють стан особового рахунку шляхом відвідування сторінки персональної статистики на Офіційному сайті Оператора (не менше, ніж один раз на тиждень) або шляхом звернення в Абонентський відділ Центрів обслуговування абонентів Оператора.
7.12. Абонент має право змінити 1 (один) раз протягом поточного розрахункового періоду обраний тарифний план на наступний за поточним розрахунковий період. Зміна тарифного плану здійснюється на підставі письмової заяви Абонента, наданої до абонентського відділу Центру обслуговування абонентів Оператора не менше ніж за 3(три) робочих дні до початку нового розрахункового періоду та запроваджується з 1 числа наступного за поточним розрахункового періоду.
7.13.Оператор самостійно встановлює Тарифи (крім Граничних) та визначає правила тарифікації. Тарифи, встановлені Оператором, включають збори й податки, що діють на території України.
7.14.Для цілей цього Договору Оператор застосовує Тарифи, затверджені наказом Оператора № , які є невід’ємною частиною цього Договору..
7.15.Оператор має право вносити зміни в діючі Тарифи, які розміщує (оприлюднює) на Офіційному сайті Оператора та/або засобах масової інформації не пізніше ніж за сім календарних днів до їх запровадження.
7.16. Установлені законами пільги з оплати послуг надаються споживачеві відповідно до законодавства за місцем його проживання з дня пред’явлення ним документа, що підтверджує право на пільги.
7.17. У випадку припинення дії Договору, якщо на Особовому рахунку Абонента залишилися невикористані кошти, Оператор на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента, виплачує залишок коштів протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання заяви.

 

  • Повернення Абоненту коштів у разі ненадання послуг, відмови від попередньо оплачених телекомунікаційних послуг, надання послуг неналежної якості, або надання послуг, які споживач не замовляв та в інших випадках, визначених законодавством здійснюється на підставі письмової заяви, засвідченої особистим підписом Абонента.
  • Оплата послуг здійснюється в національній валюті в готівковій чи безготівковій формі.
  • При здійсненні платежу Абонент повинен у розділі "Призначення платежу”, в платіжному документі посилатися крім обов'язкових реквізитів на номер телефону, по якому надається послуга телефонного зв'язку, та персональний платіжний код UID при наданні послуг Інтернет.
  • Якщо тариф установлено в іноземній валюті, розмір оплати визначається із застосуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на день надання послуги.
  • Отримана від Абонента сума платежу зараховується в такій послідовності:

-           пеня;
-           борги попередніх періодів;
-           поточні нарахування за користування телефоном;
-           поточні нарахування за послуги Інтернет.

 

  • У разі несвоєчасної оплати за надані оператором послуги абонент сплачує пеню, яка обчислюється виходячи з вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який нараховується пеня.
  • Сплата абонентом пені, правомірне скорочення переліку послуг чи припинення їх надання не звільняє абонента від обов’язку оплатити надані йому послуги.
  • За надані в кредит послуги міжміського та міжнородного зв'язкунараховується додаткова плата в розмірі двох відсотків суми включно, нарахованої за розрахунковий період.
  • За час , протягом якого послуги не надавалися з вини Абонента,абонентна плата справляється в повному обсязі.
  • . У разі несплати отриманих послуг у встановлений строк оператор надсилає на кінцеве обладнання споживача, в тому числі із застосуванням автоматичних засобів, повідомлення про кінцевий строк оплати.
  • Якщо протягом 10 днів після закінчення зазначеного строку не надійшло підтвердження про оплату, оператор має право припинити надання послуг, скоротити перелік надаваємих послуг або в односторонньому порядку розірвати Договір, про що письмово повідомляє Абонента.
  • Юридичні особи, які фінансуються з державного (місцевого) бюджету, повинні надати довідку фінансового органу про підтвердження їх повного  фінансування  за рахунок бюджетних  коштів з метою застосування тарифів, які встановлюються для бюджетних підприємств, установ та організацій.
  • У разі закінчення строку дії договору або його розірвання споживач повинен здійснити розрахунок за отримані послуги, а оператор, провайдер - повернути споживачеві невикористані кошти в строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту письмового звернення споживача

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


8.1. Оператор та Абонент несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору і норм чинного законодавства України.

8.2. У випадку несвоєчасної оплати замовлених телекомунікаційних послуг Оператор має право вживати до Абонента такі заходи:

 • нараховувати пеню за кожний день порушення строку оплати, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня;
 • скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, відповідно до п.7.4. Договору.

8.3. У випадку використання Абонентом на комерційній основі свого кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг третім особам Оператор має право:

 • скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

8.4. У випадку несанкціонованої зміни Абонентом (без письмового погодження з Оператором) власних мережевих реквізитів Оператор має право:

 • скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

8.5. У випадку надання Абонентом (без письмового погодження з Оператором) телекомунікаційних послуг, наданих йому Оператором, третім особам Оператор має право:

 • скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

8.6. Правомірне припинення чи скорочення Оператором переліку телекомунікаційних послуг не звільняє Абонента від обов'язку оплатити надані йому телекомунікаційні послуги.
8.7.  У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі неотриманий прибуток) покладаються на Абонента.
8.8  За ненадання або неналежне надання послуг оператор, провайдер несе перед споживачем відповідальність, в тому числі майнову, відповідно до закону та договору.
У разі неусунення пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості послуг, понад одну добу із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заяви абонентна плата не нараховується за весь період пошкодження (крім випадків пошкоджень з вини абонента), а понад п’ять діб - оператор, провайдер несе відповідальність згідно із Законом України "Про телекомунікації”.
Витрати, пов’язані з усуненням пошкодження кінцевого обладнання абонента, що сталося з вини оператора, провайдера, здійснюються оператором, провайдером відповідно до законодавства.
Питання щодо відшкодування завданих споживачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання оператором, провайдером обов’язків, передбачених законодавством та договором, вирішуються в судовому порядку.
У разі анулювання чи визнання недійсною ліцензії, вилучення номерного та/або радіочастотного ресурсу внаслідок порушення оператором, провайдером вимог законодавства такий оператор, провайдер зобов’язаний відшкодувати абонентові витрати, пов’язані з припиненням надання послуг, відповідно до закону.
8.9. Оператор не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Абонентом, внаслідок використання Абонентом послуг Оператора чи неможливості їх використання.
Абонент несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм шкоди Абонентом, здійсненої за допомогою використанням Абонентом послуг Оператора.
8.10. Відповідальність і ризики пов'язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Оператор не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:
8.10.1. за будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок використання  інформаційних ресурсів мережі Інтернет;
8.10.2. за втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;
8.10.3. за збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;
8.10.4. за прямій або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послуги;
8.10.5. за якість Послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування;
8.11. Оскільки Інтернет є добровільним об’єднанням різних мереж, Оператор не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Оператор не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Оператора, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Оператора, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Оператора і таке інше.
8.12. Відсутність технічної можливості для надання телекомунікаційних послуг не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів.
8.13. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та  інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
8.14. Абонент несе відповідальність за збереження обладнання Оператора, встановленого у квартирі Абонента чи іншому приміщенні, а також встановленого на вимогу Абонента у рамках надання послуг.
8.15. У разі припинення дії цього договору або припинення надання Абоненту окремих послуг, які тягнуть за собоюприпинення користування обладнанням,що встановлюється у приміщенні Абонента у рамках надання послуг, Абонент зобов'язаний повернути встановлене в його квартирі обладнання у справному стані у строк не пізніше 10 (десяти) днів з дати припинення дії цього договору або припинення надання відповідної послуги.
У разі пошкодження обладнання Оператора або не повернення обладнання у передбачений пунктом 8.15 термін ,абонент відшкодовує повну вартість даного обладнання протягом 10 (десяти) днів після отримання відповідної вимоги Оператора або закінчення строку для повернення обладнання.Оператор у зазначеному випадку має право списати вартість обладнання з особового рахунку Абонента для компенсації збитків Оператора.


  • Оператор не несе відповідальності перед споживачем за ненадання або неналежне надання послуг у разі:

1) використання споживачем кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею оператора, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;
2) несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;
3) дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо);
4) вини споживача в інших випадках, встановлених законом.

  • Оператор не несе відповідальності за зміст інформації, що передається телекомунікаційними мережами, технічними засобами телекомунікацій.

   

9. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ АБОНЕНТІВ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК


9.1. Оператор проводить прийом Абонентів з питань надання телекомунікаційних послуг.
9.2. Абонент має право подавати Оператору заяви, скарги, претензії (далі – звернення ) з питань надання та отримання телекомунікаційних послуг. Звернення пред'являються Абонентом у письмовому вигляді й підлягають реєстрації у встановленому в Оператора порядку.
9.3. Оператор, провайдер не має права ускладнювати порядок подання споживачем звернення.
9.4. У журналі обліку звернень зазначається час їх подання, номер телефону та/або ідентифікаційний номер кінцевого обладнання, адреса споживачів, дата та час проведення перевірки, відмітка про причини пошкодження та його усунення (із зазначенням дати та часу).

9.5. Звернення, пов'язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням послуг, приймаються протягом 6 (шести) місяців з моменту виникнення підстав для звернення. Звернення, пред'явлені після закінчення зазначених строків, Оператором не розглядаються.
9.6. Оператори, провайдери забезпечують розгляд звернень споживачів та усунення порушень вимог законодавства та/або договору з урахуванням вимог Закону України "Про звернення громадян”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.
9.7. При відхиленні звернення повністю або частково, або неотриманні відповіді у встановлені для її розгляду строки, Абонент має право пред'явити позов у судові органи.
9.8. Даний Договір, додатки до Договору регулюються законодавством України, та всі спори між Абонентами та Оператором подаватимуться на розгляд українського судового органу за встановленою підвідомчістю та підсудністю відповідно до діючого процесуального законодавства України.

.
10. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

 

10.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин Оператора з усіма без винятку Абонентами, які підпадають під цю категорію (згідно з умовами цього Договору).
10.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення (оприлюднення):

 

 • На офіційному веб-сайті Оператора: www.firmradio.net 

10.3. Цей Договір діє безстроково. Договір набуває чинності з моменту виконання Абонентом вимог п. 3.4. Договору. В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Оператора зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію:

 • На офіційному веб-сайті Оператора: www.firmradio.net

При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною Тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг письмово повідомивши про це Оператора. Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Оператора продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.
10.4 Припинення (розірвання) договору можливе за наступних підстав:
анулювання, недійсність, закінчення терміну дії ліцензії Оператора на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій ;
У разі прийняття рішення про дострокове припинення договірних відносин на підставах вказаних у п.10.4.Договору, Оператор офіційно оприлюднює інформацію про припинення Договору у порядку передбаченому п.10.3 Договору 
10.5. Припинення дії (розірвання) Договору, можливе за ініціативи Абонента на підставі письмового звернення наданого Абонентом до Центру обслуговування абонентів Оператора не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати початку припинення дії Договору. У випадках, передбачених цим Договором, Абонент зобов’язаний у визначений строк також сплатити Оператору фактично понесені ним витрати за надані послуги. 
10.6. Якщо одне або більше положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі, здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього Договору.

 

11. ІНШІ УМОВИ


11.1    Абонент підтверджує , що він ознайомлений з положеннями ЗУ ”Про телекомунікації” та "Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг”( затвердженими постановою КМУ №295 від 11.04.2012р.).У разі зміни законодавства в сфері телекомунікацій щодо порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг Сторони зобов'язуються з моменту набрання чинності новим законодавчим актом дотримуватись його умов. У такому випадку Договір застосовується лише в частині, яка не супуручить чинному законодавству.
Оператор забеспечує Абоненту можливість ознайомитись з новим законодавством шляхом розміщення нормативних документів у куточку споживачів у місці продажу послуг та на веб-сайті. 
11.2  Захист прав споживачів здійснюється відповідно до Законів України "Про захист прав споживачів”, "Про телекомунікації”, "Про телебачення і радіомовлення”, інших актів законодавства та цих Правил.
12.3 Абонент погоджується з тим , що Оператор має право використовувати, обробляти  та передавати третім особам його персональні дані відповідно до вимог чинного законодавства України та в рамках надаваних послуг за даним договором та не вимагає в цьому випадку його повідомлення про передачу, знеособлення або  знищення ( в разі необхідності) його персональних даних.
11.4 Оператор зобов'язується обробляти персональні дані Абонента в суворій відповідності до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних.Права Абонента по відношенню до його персональних даних визначені у ст.8 Закону України”Про захист персональних даних”. 
До бази персональних даних фізичних осіб можуть бути внесені наступні дані: паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідивідуальний податковий номер), місце проживання та місця надання послуги, електронні ідентифікаційні дані (ІР-адреса, телефон, електронна скринька, вебсайт), банківські реквізити,персональний платіжний код UID, дані щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця, дані щодо системи оподаткування  фізичної особи-підприємця, дані щодо податкової реєстрації  фізичної особи-підприємця.
До бази персональних даних юридичних осіб мжуть бути внесені настпні дані: назва, юридична адреса, місце знаходження (місце надання послуг), код ЄДРПОУ, податкові дані, номер телефону, електронна пошта E-MAIL,логін, пароль,персональний платіжний код UID, банківські реквізити

 

  • Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснена шляхом направлення Абонентом відповідного розпорядження в письмовій формі за адресою Оператора.При цьому Абонент згодний з тим, що такий відклик млже спричинити відмову з боку Оператора в наданні послуг,в результаті неможливості їх виконання без зазначених даних.
  • Якщо в цьому Договорі не передбачено інше, будь-яке повідомлення або документ які передаються однією особою іншій згідно з цим Договором, повинні передаватися на адреси, зазначені в цьому Договорі, або Заяві про приєднання до Договору, і вважається прийнятим у випадку відправлення поштою, коли воно доставлено на вказану адресу або через 5 (п’ять) календарних днів після його відправки поштою з оплаченою доставкою в конверті, адресованому на вказану адресу; за умови, що будь-яке повідомлення або документ, які передаються Оператору, вступають в силу лише після їх отримання Оператором, причому, лише у випадку, якщо вони безпосередньо адресовані до уваги підрозділу Оператора.
  • Абонент підтверджує , що він є проінформованим про те, що користування мережею Інтернет може бути небеспечним, і що таке користування здійснюється на його власний ризик.Зокрема, Абонент усвідомлює, що під час роботи у всесвітній мережі Інтернет до його кінцевого обладнання (персонального комп'ютеру) можуть бути занесені програми-віруси, які ініціюють поза його бажанням міжнародні дзвінки або іншим чином втручаються у роботу його обладнання, що матиме негативні наслідки для майна Абонента у тому числі додаткових грошових зобов'язань. Для запобігання програмам-вірусам Абонент самостійно вживає заходи безпеки та самостійно несе відповідальність та ризики роботи в мережі Інтернет.