Підключення  до мережі Інтернет 

ТОВ - Фірма "РАДІО”


м. Вінниця                                                                                                                                                                                                      01.07.2012


ТОВ - Фірма "РАДІО”, що іменується в подальшому "Підприємство зв'язку" в особі директора Трачука Олега Валентиновича, який діє від імені Підприємства зв'язку на підставі Статуту та ліцензії Державного комітету зв'язку № 002059 від 25.06.99 р. з однієї сторони та"Споживач", з іншої сторони, разом "Сторони", уклали цей договір про наступне:

1.1 Виконавець надає Замовнику телекомунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет та послуги які описані у Додатку до Договору (надалі - Послуги), а Замовник забов’язується своєчасно та у повному обсязі сплачувати оператору належні за даним договором платежі

у2.2 Виконати роботи протягом 30 робочих днів з моменту отримання передплати за виконання робіт та передати виконані роботи Замовнику, про що сторони складають акт виконаних робіт.

2.3 Почати надання Послуг Замовнику протягом одного робочого дня з дати підписання акту виконаних робіт.

2.4 Надавати Замовнику послуги цілодобово та на умовах встановлених цим договором.

2.5 Вести розрахунки з Замовником згiдно поточного стану балансу.

2.6 Інформувати Замовника про зміни вартості послуг у разі збільшення їх ціни відповідно до Прейскуранту Виконавця не менш, ніж за 30 календарних днів до настання таких змін.

2.7 Надавати замовнику консультації с питань споживання послуг .

2.8 У разі отримання від Замовника повідомлення про неотримання або неякісне отримання послуг, усунути перешкоди в наданні послуг вд 48 годин з моменту отримання такого повідомлення, також враховуючи додатковий час на складндновлення послуги, а саме складність лінійних робіт без врахування часу для прибуття спеціалістів виконавця, при цьому усунення перешкод у вихідні та святкові дні визначаються додатково у кожному такому випадку.

2.9технічна швидкість передачі даних встановлюється на відрізку з’єднання пристроїв зв‘язку між Виконавцем та Замовником не є гарантованою. Реальна швидкість залежить від мереж передачі даних інших операторів зв’язку та серверів з якими Замовник має обмін даними. Максимальна швидкість встановлюється згідно обраного Замовником тарифного плану по діючому прейскуранту.

2.10. Зміна тарифного плану виконується на підставі письмової заяви Замовника з першого числа наступного місяця. Замовник має подати письмову заяву не пізніше ніж за десять календарних днів до дати переведення на новий тарифний план.

Замовник зобов’язується:

Отримати ІР-адресу та Логін і Пароль для виходу в мережу ІнтернетЗамовник несе відповідальність за порушення ним чи його клієнтом чинного законодавства при використанні послуг наданих Виконавцем. Датою виникнення зобов'язань Замовника, передбачених цим пунктом, є наступний робочий день з дня підписання Договору.

3.3 Щомісячно до 20 числа поточного місяця, сплачувати послуги. В разі несплати відбувається автоматичне припинення надання послуг.

3.4 Призупинення надання послуг на підставі п. 3.3 Договору на будь який строк не звільняє Замовника, від сплати заборгованості Виконавцю.

4.1 У випадку порушення Замовником своїх забовязань за цим договором розірвати договір у порядку, передбаченому п. 8 договору

4.2 Припинити надання послуг замовнику та розірвати договір, повідомивши про таке замовника за два дні, у наступних випадках:

- порушення умов оплати Послуг за цим договором більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, починаючи з 01. числа місяця наступного за звітним

- експлуатаціїабо не сертифікованого обладнання, яке забезпечує надання послуг та яке створює перешкоди наданню послуг

4.3 Відмовити замовнику в надані нових послуг, які не передбачені цим договором, або в збільшенні обсягу послуг, що надаються, при наявності в нього заборгованості за цим договором.

4.4 Змінювати вартість послуг у випадках передбачених договором .

5.1 Замовник має право:

- Тимчасово не користуватися послугами, про що замовник повинен повідомити виконавця за 5 днів до дати тимчасового припинення надання послуг, з зазначенням періоду часу такого припинення.

- Розірвати договір у порядку, передбаченому п. 8 договору

5.2 Замовник не має права:

- Розголошувати інформацію що до логіна , пароля , та електронних адрес наданих Виконавцем

- Вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших замовників послуг з доступу до Інтернет або нормальному функціонуванню обладнання виконавцю.

- Брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення таабо порушення функціонування будь-якого елемента Інтернет

6.1 Виконавець ні в який спосіб не контролює інформацію і не відповідає за зміст Інформації, що передається Замовником. Виконавець не несе відповідальність за якість інформації, отриманої з мережі Інтернет.

6.2 Виконавець не несе відповідальності за будь-які пошкодження, що були завдані Замовнику як результат використання мережі Інтернет, у тому числі втрату даних в результаті затримок, недоставляння, помилкового адресування або переривання послуги, викликаного помилками, халатністю або недоглядами з боку Замовника.

6.3 Будь-якою інформацією, отриманою з мережі. Замовник користується на власний ризик. Виконавець не несе відповідальність за точність, та якість інформації, яка була отримана за допомогою Послуги, що надається.

6.4 Замовник несе відповідальність за порушення ним чи його клієнтом чинного законодавства при використанні послуг наданих Виконавцем.

7.1 Виконавець має право передавати власні права за цим договором своєму правонаступнику, про що повідомить Замовника за 30 днів до передачі.

7.2 Замовник має право передавати власні права за цим договором своєму правонаступнику або філії, про що повідомить за 30 днів до передачі при цьому він відшкодовує всі витрати пов’язані з перенесенням точки з’єднання згідно рахунку.

7.3 Замовник здійснює права власника стосовно інформації, отриманої з мережі Інтернет з урахуванням обмежень, встановлених іншими власниками стосовно належної їм інформації. Замовник вправі володіти, користуватись і розпоряджатись отриманою інформацією на власний розсуд з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та іншими власниками стосовно належної їм інформації.

8.1 Кожна сторона має право достроково розірвати цей Договір у разі порушення іншою стороною своїх зобов'язань, або за власним бажанням повідомивши другу сторону за 10 календарних днів.

9.1. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до 18.03.2013 р. Якщо за місяць до закінчення дії Договору, не прослідує заява однієї з сторін про розірвання Договору або його перегляд, Договір вважається щорічно пролонгованим. Протягом першого року дії Договору розірвання Договору допускається виключно у випадках, передбачених цим Договором при порушенні однією із сторін прийнятих на себе зобов'язань.

10. Визначення термінів

10.1 Під терміном: "мережа Інтернет" - розуміється сукупність комп'ютерів, зв'язаних між собою мережами електронного зв'язку, які здійснюють взаємодію за погодженою технічною формою.

10.2 Під терміном: "ІР-адреса" - розуміється унікальний технічний код, який забезпечує ідентифікацію кожної складової частини Інтернет,

10.3 Під терміном: "маршрутизація" - розуміється комплекс технічних засобів, який забезпечує доступ користувача до мережі Інтернет.

10.4 Під терміном: "дата виникнення зобов'язання " - розуміється день, протягом якого сторона по Договору має розпочати виконувати відповідне зобов'язання. Зобов'язання які стосуються оплати, направлення рахунків, повідомлень - виконуються у термін, який не перевищує 3 робочих днів з дати виникнення зобов'язання. Зобов'язання, для виконання яких потрібен час - виконуються у термін, встановлений цим Договором та, додатками до нього для виконання таких зобов'язань. Зобов'язання, для яких термін не встановлено - виконуються впродовж терміну дії Договору.

11. Порядок вирішення спорів

У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами умов цього Договору Сторони приймуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів . У випадку неможливості врегулювання шляхом переговорів спори вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

12. Обставини непереборної сили

12.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або не повне виконання забовя’зань за цим договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені , страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання строками цього договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього договору в результаті не передбачу- вальних та не відворотних сторонами подій .У цих випадках термін виконання сторонами забовя’зань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки

12.2 Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливо виконання забовя’зань за договором в наслідок обставин непереборної сили, повинно письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 календарних днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинно містити данні про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

12.3 Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка торгово-промислової Палати України або іншого уповноваженого органу.

12.4.Укладенням цього Договору Абонент відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Провайдеру на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних та інших послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України.